MNT

 
Medicinsk Naturunderstödd Terapi® (MNT)
Vita Villan är involverade i Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa´s satsning på MNT® Medicinsk Naturunderstödd terapi. Stiftelsen är under uppbyggnad och dess syfte och mål är att framöver vända sig till personer med mild till måttlig psykiskt ohälsa, tendens till social isolering och passivisering. Vistelse på gård är att se som ett komplement till den medicinska vården och kanske i framtiden ett förstahandsalternativ till dessa och andra tillstånd som för den ”vita” vården är svårbehandlade.
MNT® har höga krav på de gårdar som ska inkluderas och bedriva verksamhet vad gäller krav på medicinsk kompetens, gårdens utformning och säkerhet samt fyller ställda krav på god och säker djurhållning.
Personalen ska vara legitimerad, ha dokumenterad erfarenhet av rehabilitering som bedrivs multimodalt i team (olika professioner) och det ska finnas tillgång till läkarkompetens vb.
Rehabiliteringen bygger på evidens och beprövad erfarenhet.
Det finns för närvarande ingen aktiv rehabilitering via MNT på Vitavillan men vi ser tiden an och anser att detta är ett viktigt komplement till sjukvård.
Läs mer om MNT